32/2023: Otrzymanie zawiadomienia dotyczącego nabycia akcji Spółki.

28 grudnia 2023

Zarząd spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 28.12.2023r. wpłynęło do Spółki:

  1. zawiadomienie od Pana Łukasza Fojta złożone w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o nabyciu znacznego pakietu akcji Spółki,
  2. zawiadomienie od Pana Łukasza Fojta – Wiceprezesa Zarządu Spółki, w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR – o nabyciu akcji COMPREMUM S.A.

Treść zawiadomień, o których mowa powyżej,  Emitent przekazuje w załączeniu.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2019.623 t.j. z dnia 2019.04.02 z późn. zm.).