32/2021 Nabycie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

07 października 2021

Zarząd spółki POZBUD S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 6 października 2021 roku nabył od Sprzedających (tj. od spółki AB OVA Sp. z o.o. z siedzibą w Bieganowie oraz od dwóch osób fizycznych) łącznie 51 udziałów w spółce Elektrociepłownia Ptaszkowice Sp. z o.o. z siedzibą w Ptaszkowicach (dalej „Elektrociepłownia”), stanowiących 51% w kapitale zakładowym nabywanej spółki.

Elektrociepłownia, której pakiet kontrolny nabył Emitent, jest właścicielem nieruchomości położonej w gminie Ptaszkowice, o powierzchni 11,61ha, przeznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego jako teren zabudowy produkcyjnej i magazynowo-składowej oraz usługowej. Ponadto dla nieruchomości w 2021 roku został zatwierdzony projekt budowlany oraz wydane zostało pozwolenie na budowę farmy fotowoltaicznej o docelowej mocy maksymalnej do 6,6 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą, a zatem nieruchomość posiada pełen potencjał do uruchomienia projektu. Dodatkowo, Elektrociepłownia prowadzi postępowanie administracyjne mające na celu uzyskanie decyzji w zakresie pozwolenia na rozbudowę inwestycji, o której mowa powyżej, na sąsiadujące nieruchomości do maksymalnej mocy 35 MW – wraz z pozwoleniem na użytkowanie instalacji o tej mocy.

Spółka ma prawo do odstąpienia od każdej z zawartych umów w terminie do dnia 31 grudnia 2021 roku, bez podawania przyczyny.

Zarząd Spółki podkreśla, że zawarcie ww. umów uznał za istotne ze względu na potencjał inwestycyjny wyżej wskazanego aktywa a transakcja wpisuje się w realizację strategii Spółki w zakresie obejmującym wejście na rynek odnawialnych źródeł energii.

Podstawa prawna: Art.17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.