31/2017 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji spółki Pozbud T&R S.A.

07 grudnia 2017

 Raport bieżący nr 31/2017


Podstawa Prawna: 
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji


Zarząd Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 07 grudnia 2017 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie przesłane przez Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, o następującej treści:

Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2) w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2) lit. a) ustawy z dnia z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1639 z późn. zm.; dalej: „Ustawa?), Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: „Towarzystwo?), działając:

w imieniu zarządzanych funduszy inwestycyjnych – Aviva Investors Funduszu Inwestycyjnego Otwartego oraz Aviva Investors Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (dalej: „Fundusze?)

niniejszym informuje, że w wyniku transakcji sprzedaży akcji spółki Pozbud T&R S.A. (dalej: „Spółka?), dokonanej w dniu 5 grudnia 2017 r., zmniejszył się poziom zaangażowania Funduszy w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

W konsekwencji ww. zdarzenia, zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 3) Ustawy, Fundusze posiadają 1 525 799 sztuk akcji Spółki, stanowiących 5,70% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 1 525 799 sztuk głosów, które stanowią 4,98% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Przed ww. zmianą, zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 2) Ustawy, Fundusze posiadały 1 570 800 sztuk akcji Spółki, stanowiących 5,87% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 1 570 800 głosów, co stanowiło 5,12% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 5) i 6) Ustawy Towarzystwo informuje, że Fundusze nie posiadają podmiotów zależnych będących w posiadaniu akcji lub praw do akcji Spółki oraz że nie występują także osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit c. Ustawy.

Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 7) Ustawy liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust.2 Ustawy, do których nabycia są uprawnione lub zobowiązane Fundusze jako posiadacze instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) Ustawy, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2) Ustawy wynosi 0.

Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 8) Ustawy liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2) Ustawy wynosi 0.

Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 9) Ustawy łączna suma głosów Funduszy wskazanych na podstawie art. 69 ust. 4 pkt 2), 7) i 8) Ustawy wynosiła 1 570 800 głosów, co stanowiło 5,12% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.?

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.1639 z późn. zm.).