31/2015 Zawarcie przez Konsorcjum z udziałem Emitenta jako – Lidera Konsorcjum z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. umowy na roboty budowlano – modernizacyjne ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego

18 sierpnia 2015

Raport bieżący nr 31/2015

Podstawa Prawna: 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie, („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2015 z dnia 30 czerwca 2015 roku podaje do wiadomości, iż w związku z przyjęciem oferty złożonej przez Konsorcjum w składzie: Emitent, Alusta S.A. z siedzibą w Poznaniu oraz Dekpol S.A. z siedzibą w Pinczynie („Konsorcjum?), Emitent w dniu 19 sierpnia 2015 roku podpisał w ramach Konsorcjum jako jego Lider z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. („PKP PLK?) umowę Nr 90/107/0069/15/Z/I na wykończeniowe roboty modernizacyjne w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego. Umowa powyższa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.  

1). Stronami umowy są : PKP Polskie linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie jako Zamawiający i Konsorcjum spółek: Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie, Alusta S.A. z siedzibą w Poznaniu i Dekpol S.A. z siedzibą w Pinczynie jako Wykonawca. 

2) Przedmiotem umowy są roboty budowlano – modernizacyjne na linii kolejowej E59 w ramach Projektu POIiŚ 7.1-5.1 „Modernizacja linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław-Poznań, etap III, odcinek Czempiń – Poznań”. 

3) Umowa dopuszcza możliwość zawierania przez Wykonawcę umów z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami za zgodą Zamawiającego, przy czym wartość zleconych robót netto nie może być wyższa niż wartość zleconych robót netto wynikających z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

4) W ciągu 28 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu i Inżynierowi do zatwierdzenia Harmonogram rzeczowo- finansowy, zgodnie z którym będzie realizowany przedmiot Umowy. Ponadto Wykonawca ustanowi System Zapewnienia Jakości i przedłoży jego szczegóły Inżynierowi w ciągu 28 dni od podpisania Umowy. 

5) Całkowita cena kontraktu dla Konsorcjum Wykonawcy, ustalona została na wartość netto 55.959.346,72 zł (całkowita cena brutto 68.829.996,47 zł). 

6) Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty w ciągu 126 dni od Daty Rozpoczęcia Robót. Inżynier powiadomi Wykonawcę z co najmniej 7- dniowym wyprzedzeniem o Dacie Rozpoczęcia Robót. 

7) W celu właściwego zagwarantowania wykonania przez Konsorcjum niniejszej Umowy, na zlecenie Pozbud T&R S.A. jako Lidera Konsorcjum, przed zawarciem niniejszej Umowy wystawiona została przez PZU S.A. gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy i właściwego usunięcia wad i usterek do maksymalnej sumy gwarancyjnej w wysokości 6.882.992,65 zł, 

8) Umowa przewiduje zapłatę kar umownych przez Konsorcjum na rzecz PKP PLK. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne m. in. z tytułu niedotrzymania terminu zakończenia robót, niewykonania w terminie Etapu robót, ustalonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym, nie przedstawienia w ustalonym terminie i zakresie Programu Zapewnienia Jakości, nieprzekazanie w ustalonym terminie i zakresie Raportu o Postępie Prac, przystąpienia do robot bez zatwierdzonego programu Zapewnienia Jakości, niedostarczenia Zamawiającemu w ustalonym terminie Harmonogramu rzeczowo-finansowego i braku jego aktualizacji, niedotrzymania terminu usunięcia wad, określonego w Świadectwie Przejęcia, opóźnienia w przekazaniu polisy ubezpieczeniowej lub dowodu opłacenia składki, nie przedstawienia na wezwanie Zamawiającego kopii umowy z Podwykonawcą, powierzenia wykonania części przedmiotu Umowy bez zgody Zamawiającego lub nieprzedłożenia do zaakceptowania przez Zamawiającego projektu Umowy o podwykonawstwo, braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, Dostawcy lub Usługodawcy czy też zapłaty przez Zamawiającego nieuregulowanych przez Wykonawcę płatności w stosunku do Podwykonawcy, Dostawcy czy Usługodawcy. Łączna suma naliczonych przez Zamawiającego kar umownych, określonych w Umowie nie powinna przekroczyć 30% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej. Niezależnie od dochodzenia zapłaty kar umownych, Zamawiający może dochodzić odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej, na zasadach ogólnych. 

9) Pozostałe warunki Umowy, w tym w zakresie możliwości odstąpienia od niej, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. 

10) Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość kapitałów własnych Emitenta. 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 w związku z § 9 pkt 1-7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. z dnia 28.01.2014 r., poz.133). 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-08-19Roman AndrzejakWiceprezes ZarząduRoman Andrzejak