30/2023: Otrzymanie zawiadomienia dotyczącego zbycia akcji Spółki.

28 December 2023

Zarząd spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 27 grudnia 2023 roku, wpłynęło do Spółki:

  1. zawiadomienie od Pana Andrzeja Raubo złożone w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o zmianie stanu posiadania akcji Spółki i zejściu poniżej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
  2. zawiadomienie od Pana Andrzeja Raubo – Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR – o zbyciu akcji COMPREMUM S.A.

Treść zawiadomień, o których mowa powyżej,  Emitent przekazuje w załączeniu.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2019.623 t.j. z dnia 2019.04.02 z późn. zm.).