30/2022:  Terminy publikacji raportów finansowych w 2022 roku – aktualizacja.

21 listopada 2022

Zarząd spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego 5/2022 z dnia 28 stycznia 2022 roku, informuje, że podjął decyzję o zmianie terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2022 roku.

Zgodnie z wcześniej opublikowaną informacją skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej COMPREMUM za III kwartał 2022 roku miały zostać opublikowany w dniu 29 listopada 2022 roku.

Zarząd Spółki zdecydował o przesunięciu publikacji ww. raportu na dzień 23 listopada 2022 roku.

Podstawa prawna : § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).