30/2021 Zawarcie Porozumienia w sprawie uruchomienia zakładu produkcyjnego baterii w Polsce.

22 September 2021

Zarząd spółki POZBUD S.A. z siedzibą w Poznaniu (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 21 września 2021 roku zawarł porozumienie w formie Memorandum of Understanding (dalej zwane „Porozumieniem”), którego realizacja będzie mieć kluczowy wpływ na rozwój działalności Grupy w segmencie OZE (Odnawialnych Źródeł Energii).

Emitent, Durapower Holdings PTE LTD z siedzibą w Singapurze oraz Elmodis Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie zawarły Porozumienie w zakresie podjęcia przez Durapower i Spółkę wspólnego przedsięwzięcia w ramach spółki celowej, polegającego na uruchomieniu produkcji baterii litowo-jonowych (dalej „Produkty”) na terenie Polski  oraz możliwości i zasad zastosowania produktów i usług dostarczanych przez Elmodis przy wdrożeniu procesów zarządzania bateriami i energią ze źródeł rozproszonych. Rolą Spółki będzie kompleksowa organizacja produkcji – od przygotowania lokalizacji fabryki, przez zabezpieczenie formalno-prawne inwestycji, organizację procesów produkcyjno-montażowych, po przygotowanie i organizację dystrybucji i promocji Produktów. Durapower odpowiadać będzie za udzielenie know – how w zakresie produkcji litowo-jonowych modułów i kompletnych pakietów, w tym systemów zarządzania bateriami. Elmodis natomiast, jako podmiot skoncentrowany na rynku Przemysłowego Internetu Rzeczy (IIoT) wspierać będzie współpracę dostarczając dedykowane rozwiązania do sterowania i optymalizacji magazynowania energii.

Wszelkie uzgodnione w toku realizacji Porozumienia szczegółowe zasady współpracy zostaną sformułowane w odrębnej umowie. Strony zakładają, że  produkcja powinna zostać uruchomiona w ciągu 2 lat.

Zarząd Spółki podkreśla, że zawarcie Porozumienia wpisuje się w realizację strategii Spółki w zakresie obejmującym wejście na rynek odnawialnych źródeł energii. Poza prowadzonymi aktualnie działaniami związanymi z weryfikacją 8 lokalizacji pod farmy wiatrowe, fotowoltaiczne oraz hybrydowe, sprzedażą i docelowo produkcją baterii do magazynowania energii, Spółka planuje zarządzać magazynowaną, rozproszoną energią w celu optymalizacji zużycia energii pochodzącej z innych niż odnawialne źródła energii, widząc w tych działaniach swój udział w ograniczeniu emisji dwutlenku węgla w Europie.

Podstawa prawna: Art.17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.