30/2020 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

18 lipca 2020

Raport bieżący nr 30/2020

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Pozbud T&R spółka akcyjna z siedzibą w Wysogotowie (dalej „Spółka”, „Emitent”) informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 14 sierpnia 2020 roku, na godz. 11.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Wysogotowie, przy ul. Bukowskiej 10A.

Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości treść:

  1. ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz
  2. projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Jednocześnie informujemy, że ww. dokumenty wraz z materiałami będącymi przedmiotem obrad walnego zgromadzenia i formularzami pełnomocnictwa i instrukcji do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika będą dostępne na stronie internetowej Spółki www.pozbud pl.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 757).