30/2017 Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu spółki zależnej Emitenta

04 grudnia 2017

Raport bieżący nr 30/2017

Podstawa Prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2017 z dnia 11 września 2017 roku informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację od spółki zależnej Ever Home S.A. z siedzibą w Wysogotowie o podpisaniu przez nią z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie umowy Nr POIR.03.02.01-04-0015/17 o dofinansowanie projektu w ramach poddziałania 3.2.1. Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020.

1) Umowa została zawarta w Warszawie w dniu 04 grudnia 2017 roku.

Jest to umowa o dofinansowanie projektu pn.: „Wdrożenie innowacji produktowej w postaci deski podłogowej High Resistant Wood (HRW) sposobem na dywersyfikację działalności Ever Home? w ramach poddziałania 3.2.1. Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego („projekt?)

Projekt realizowany będzie w zakładzie produkcyjnym w Grzywnie, w wojewódzkie kujawsko – pomorskim. Inwestycja obejmować będzie roboty budowlane, dotyczące rozbudowy części zakładu o powierzchnię, w której realizowana będzie produkcja innowacyjnych produktów i zakup niezbędnej infrastruktury produkcyjnej, obejmującej m.in. autorską linię do suszenia, zautomatyzowaną linię do rozkroju tarcicy oraz zautomatyzowaną linię obróbczą połogi.

2) Stronami umowy są: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie jako Instytucja Pośrednicząca i Ever Home Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie jako Beneficjent.

3) Przedmiotem umowy jest określenie zasad udzielenia przez Instytucję Pośredniczącą dofinansowania w/w projektu oraz praw i obowiązków Stron umowy, związanych z realizacją projektu.

4) Beneficjent zobowiązany jest do złożenia Instytucji Pośredniczącej w terminie do dnia 15 lipca 2018 roku formularza – Analiza zgodności projektu z polityką ochrony środowiska wraz z zezwoleniem na inwestycję, a do dnia 04 marca 2018 roku – dokumentów potwierdzających uzyskanie zewnętrznego finansowania projektu.

5) Beneficjent zobowiązany jest do zrealizowania projektu w okresie kwalifikowalności kosztów projektu, który rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia realizacji projektu, tj. w dniu 01 stycznia 2018 roku i kończy się w dniu 30 września 2019 roku. Za rozpoczęcie realizacji projektu uznaje się rozpoczęcie robót budowlanych związanych z inwestycją lub dzień zaciągnięcia pierwszego prawnie wiążącego zobowiązania do zamówienia urządzeń, towarów lub usług związanych z realizacją projektu. Za zakończenie realizacji projektu uznaje się dzień dokonania płatności końcowej na rachunek bankowy Beneficjenta lub dzień zatwierdzenia wniosku o płatność końcową.

6) Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 57.174.605,50 zł, przy czym całkowita maksymalna kwota kosztów kwalifikowanych wynosi 42.576.700,00 zł. Dofinansowanie przyznane Beneficjentowi na inwestycje wynosi maksymalnie 19.159.515,00 zł, co stanowi 45 % kwoty kosztów kwalifikowanych. Beneficjent zobowiązany jest do sfinansowania kosztu realizacji projektu w wysokości przekraczającej maksymalny poziom dofinansowania.

Łączne dofinansowanie przekazane Beneficjentowi w formie zaliczki, przeznaczonej na ponoszenie kosztów kwalifikowanych, nie może przekroczyć 40 % całkowitej wysokości dofinansowania. Pozostała kwota dofinansowania może być przekazana jedynie w formie refundacji wniosków o płatność pośrednią i końcową.

7) Dofinansowanie jest wypłacane po ustanowieniu i wniesieniu przez Beneficjenta zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy. Beneficjent zobowiązany jest do złożenia w Instytucji Pośredniczącej zabezpieczenia w formie weksla in blanco z klauzulą „nie na zlecenie? z podpisem notarialnie poświadczonym albo z podpisem złożonym w obecności osoby upoważnionej przez Instytucję Pośredniczącą wraz z deklaracją wekslową, w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie umowy. W przypadku płatności dofinansowania w formie zaliczki beneficjent składa dodatkowe zabezpieczenie w wysokości odpowiadającej zaliczce, w jednej z w/w form.

7) Beneficjent zobowiązany jest zachować trwałość projektu przez okres 3 lat, licząc od dnia zakończenia realizacji projektu.

8) Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron z zachowaniem 3 – miesięcznego okresu wypowiedzenia, z podaniem przyczyny rozwiązania umowy. Instytucja Pośrednicząca może rozwiązać umowę w przypadkach określonych w umowie, w tym głównie z powodu:

– nie rozpoczęcia realizacji projektu przez okres dłuższy niż 3 miesiące od terminu

określonego w umowie,

– nie ustanowienia lub nie wniesienia zabezpieczenia w ustalonym w umowie terminie,

– zaprzestania realizacji projektu lub realizacji go w sposób sprzeczny z umową,

– zaprzestania prowadzenia działalności związanej z projektem.

9) W przypadku rozwiązania umowy Beneficjent zobowiązany jest do zwrotu całości otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych w terminie 14 dni od dnia rozwiązania umowy.

W pozostałym zakresie warunki Umowy nie odbiegają istotnie od stosowanych powszechnie dla tego typu umów.

Podstawą przekazania informacji o zawarciu Umowy jest jej istotność dla działalności i spółki zależnej i Emitenta ze względu na wartość objętych nią prac, a kryterium uznania Umowy za znaczącą jest wartość kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna: Art.17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE