30/2015 Informacja o zamiarze zgłoszenia kandydata na członka Rady Nadzorczej spółki Pozbud T&R S.A.

23 lipca 2015

Podstawa Prawna:
§ 56 ust. 3 pkt 3 RO – łączna kwota wierzytelności


Zarząd Pozbud T&R z siedziba w Wysogotowie („Spółka?, „Emitent?), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2015 z dnia 20 lipca 2015 roku, dotyczącego rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej oraz raportu bieżącego nr 28/2015 z dnia 22 lipca 2015 roku zawierającego ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („NWZ?) na dzień 21 sierpnia 2015 roku informuje, iż w dniu 23 lipca 2015 roku wpłynęła do Spółki informacja od akcjonariusza Pana Romana Andrzejaka o zamiarze zgłoszenia na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu kandydatury Pan Slava Aarona Tenenbaum na członka Rady Nadzorczej Spółki.

Pan Slava Aaron Tenenbaum jest prawnikiem, absolwentem DePaul University College of Law w Chicago USA. Od kilkunastu lat z powodzeniem prowadzi własną kancelarię prawną posiadającą dwa oddziały: w Glenview oraz Chicago (Illinois), specjalizujące się w szczególności w branży budowlanej oraz deweloperskiej. Od 2000 roku Pan Slava Aaron Tenenbaum pełni funkcję Wiceprezesa GlobEx Developments, Inc. – firmy zajmującej się profesjonalnym zarządzaniem i prowadzeniem procesów budowlanych. Pełniąc funkcję członka Rady Nadzorczej będzie sprawował nadzór nad strategią rozwoju Spółki na rynkach Ameryki Północnej.

Pan Slava Aaron Tenenbaum wyraził zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Emitenta i oświadczył, że spełnia kryteria stawiane niezależnym członkom Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitenta papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 133).