3/2024: Powołanie Prezesa Zarządu.

08 marca 2024

Zarząd spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu (Spółka, Emitent) informuje, że dnia 8 marca 2024 roku Rada Nadzorcza Spółki, powołała w skład Zarządu i powierzyła funkcję Prezesa Zarządu panu Bogusławowi Bartczakowi – na czas trwania bieżącej kadencji.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem pan Bogusław Bartczak nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce, nie jest też członkiem organu innej konkurencyjnej osoby prawnej i nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Życiorys zawodowy pana Bogusława Bartczaka opublikowany zostanie odrębnym raportem bieżącym.

W wyniku powyższego, w skład Zarządu Spółki wchodzą: Bogusław Bartczak – Prezes Zarządu, Agnieszka Grzmil – Wiceprezes Zarządu oraz Łukasz Fojt – Przewodniczący Rady Nadzorczej oddelegowany do dnia 27 marca 2024 roku do pełnienia obowiązków Wiceprezesa Zarządu.

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim