3/2021: Informacja z otwarcia ofert

26 marca 2021

Zarząd spółki POZBUD S.A. z siedzibą w Poznaniu (Spółka), informuje, że po otwarciu w dniu 9 marca 2021 roku ofert złożonych w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia sektorowego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie naprawy okresowej na 5-tym poziomie wraz z modernizacją i przeglądu na 3-cim poziomie utrzymania 90 wagonów osobowych typu 141A/111A (dalej „Zadanie”) przez „PKP Intercity” S.A. (dalej „Zamawiający”), oferta złożona przez konsorcjum spółek, w skład którego wchodzi POZBUD S.A. (Partner Konsorcjum) oraz Mag-Train Sp. z o.o. (Lider Konsorcjum), ma najniższą cenę. Wartość oferty to kwota 391.767.300,00 zł brutto, Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację Zadania kwotę 424.534.500,00 zł brutto.  

Zarząd Spółki będzie informować o dalszym przebiegu postępowania.

Podstawa prawna: Art.17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.