3/2020 Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku

23 stycznia 2020

Raport bieżący 3/2020

Zarząd spółki pod firmą Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie (Emitent, Spółka) podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2020, a mianowicie:

1. Raporty okresowe za 2019 rok:

– raport roczny Pozbud T&R S.A. za 2019 rok – 08 kwietnia 2020 roku (środa)

– skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A. za 2019 rok –

08 kwietnia 2020 roku (środa)

2. Raporty okresowe za 2020 rok:

– skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A. za I kwartał

2020 roku – 14 maja 2020 roku (czwartek)

– skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A za I półrocze 2020

roku – 04 września 2020 roku (piątek)

– skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A. za III kwartał

2020 roku – 17 listopada 2020 roku (wtorek)

Jednocześnie Zarząd oświadcza, że zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757) („Rozporządzenie”), Emitent nie będzie publikować odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.

Skonsolidowane raporty kwartalne i skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A. zawierać będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe Spółki.

Ponadto Emitent informuje, że zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia, nie będzie publikować skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2019 roku oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2020 roku.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna : § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).