3/2019 Zmiana w składzie Zarządu Pozbud T&R S.A.

14 lutego 2019

Raport bieżący z plikiem 3/2019

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie (Emitent, Spółka) informuje, iż Rada Nadzorcza, mając na względzie plany Zarządu Spółki co do dalszej ekspansji krajowej i zagranicznej w poszczególnych segmentach działalności Spółki oraz usprawnienie struktury biznesowej i zapewnienie spójnego podziału funkcji biznesowych i decyzyjnych, na posiedzeniu w dniu 14 lutego 2019 roku podjęła uchwałę o rozszerzeniu składu osobowego Zarządu Spółki do trzech osób. Jednocześnie Rada Nadzorcza, powołała z dniem 14 lutego 2019 roku w skład Zarządu Emitenta obecnej wspólnej trzyletniej kadencji Pana Michała Ulatowskiego, powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu.

Według złożonego oświadczenia, Pan Michał Ulatowski nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta jak i nie uczestniczy w Spółce konkurencyjnej jako wspólnik cywilnej, spółki osobowej ani też jako członek organu spółki kapitałowej lub innej konkurencyjnej wobec Emitenta osoby prawnej. Nie figuruje również w rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

W załączeniu Emitent przekazuje życiorys Pana Michała Ulatowskiego.

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 w związku z § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).

CV__Michal_Ulatowski
(pdf, 102.13 Kb)