3/2016 Podpisanie aneksu do zawartej z firmą DOORS FOR BUILDERS INC. umowy dystrybucji wyłącznej.

26 lutego 2016

Raport bieżący nr 3/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe


Zarząd spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie („Spółka? „Emitent?) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2013 z dnia 21 marca 2013 rok informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 26 lutego 2016 roku podpisany został aneks do zawartej w dniu 20 marca 2013 roku z firmą DOORS FOR BUILDERS INC z siedzibą w IIIinois 60007 (USA) umowy dystrybucji wyłącznej.

Niniejszym aneksem przedłużono czas trwania powyższej umowy do dnia 20 marca 2019 roku ( pierwotny termin – do dnia 20 marca 2016 roku). Ponadto strony mowy ustaliły, iż przewidywana wielkość sprzedaży w okresie trzech lat obowiązywania umowy, począwszy od dnia 26 lutego 2016 roku, przekroczy kwotę 6.000.000,00 USD.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. z dnia 28.01.2014 r., poz.133).