29/2023: Aneks do umowy o gwarancję ubezpieczeniową zawarty przez spółkę zależną.

14 grudnia 2023

Zarząd spółki COMPREMUM spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu (dalej „Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego 5/2018 z dnia 26 marca 2018 roku oraz raportu bieżącego 16/2023 z dnia 20 czerwca 2023 roku informuje o powzięciu informacji o zawarciu w dniu 8 grudnia 2023 roku przez spółkę zależną SPC-2 Sp. z o.o. (dalej „SPC-2”) aneksu do umowy o gwarancję ubezpieczeniową z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A. (dalej „Gwarant”), potwierdzonej Polisą numer 280000149319 wystawioną na zabezpieczenie umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach Projektu “Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS Część 1 zamówienia” (Kontrakt), w wyniku którego doszło do wydłużenia terminu ważności udzielonej przez Gwaranta gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania Kontraktu do 30 kwietnia 2024 roku.

Zarząd Spółki informuje, że równolegle uległy wydłużeniu pozostałe dwie gwarancje należytego wykonania umowy i właściwego usunięcia wad i usterek udzielone odpowiednio przez Credendo-Excess&Surety S.A. O. w Polsce oraz UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. prezentowane przez Emitenta w raportach okresowych, w tym w opublikowanym dnia 27 listopada 2023 roku sprawozdaniu finansowym za III kwartał 2023 roku (strona 44).

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne