29/2022:  Zawarcie umowy ze spółką Inowrocławskie Kopalnie Soli „SOLINO” S.A.

27 października 2022

Zarząd spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej „Spółka”), informuje, że 27 października 2022 roku, Spółka zawarła ze spółką Inowrocławskie Kopalnie Soli „Solino” S.A., należącą do Grupy Kapitałowej ORLEN,  umowę  na kompleksową realizację inwestycji pn. Budowa infrastruktury rurociągowej solanki (dalej „Umowa”). Umowa obejmuje realizację przez Spółkę jako generalnego wykonawcę dwóch zadań:

  1. Zadania I pn. Budowa rurociągu solanki z komory zasuw w Broniewicach do KS i PMRiP Góra,
  2. Zadania II pn.  Budowa rurociągu solanki z KS „Mogilno” do komory zasuw w Broniewicach

(dalej łącznie jako „Inwestycja”).

Umowa zawarta została w wyniku postępowania zakupowego, na podstawie dokumentacji zakupowej i przeprowadzonych negocjacji, poza reżimem prawa zamówień publicznych.

Poniżej Spółka przedstawia istotne postanowienia Umowy:

  1. Wynagrodzenie Spółki: łączne wynagrodzenie w wysokości 154.985.000,00 zł netto, w tym: 1) za wykonanie Zadania I wynagrodzenie wynosi 86.390.000,00 zł netto; 2) za wykonanie Zadania II  wynagrodzenie wynosi 68.595.000,00 zł netto;
  2. Czas realizacji: 457 dni kalendarzowych;
  3. Gwarancja jakości i rękojmia: udzielona na okres 120 miesięcy na dostarczone rury i połączenia zgrzewane, w tym przez pierwsze 36 miesięcy także na pozostały zakres Inwestycji;
  4. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, w tym usunięcia wad i usterek w okresie rękojmi i gwarancji: łącznie w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia netto, tj. do kwoty 15.498.500,00 zł, obejmujące gwarancję ubezpieczeniową na Zadanie I i Zadanie II;
  5. Kary umowne obciążające Spółkę: obejmują m.in. kary za opóźnienie w dokonaniu Odbioru Końcowego: 1) za pierwsze 30 dni opóźnienia – 0,025% Wynagrodzenia netto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 2) powyżej 30 dni opóźnienia – 0,05% Wynagrodzenia netto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; kara za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Spółki – 40% Wynagrodzenia netto.

Podstawa prawna: Art.17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.