29/2021 Zakończenie delegacji członka Rady Nadzorczej oraz powołanie Wiceprezesa Zarządu.

20 września 2021

Zarząd spółki POZBUD S.A. z siedzibą w Poznaniu (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 20 września 2021 roku, Rada Nadzorcza Spółki:

  1. odwołała delegację Członka Rady Nadzorczej – Pana Marcina Raubo do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu Spółki (Wiceprezesa Zarządu) – udzieloną w dniu 13 sierpnia 2021 roku;
  2. powołała w skład Zarządu Pana Pawła Piotrowskiego i powierzyła funkcję Wiceprezesa Zarządu.

Tym samym w skład Zarządu Spółki wchodzą:

Pan Łukasz Fojt – Prezes Zarządu,

Pan Michał Ulatowski – Wiceprezes Zarządu,

Pan Paweł Piotrowski – Wiceprezes Zarządu.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Paweł Piotrowski nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta ani spółek z Grupy Kapitałowej POZBUD, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej ani w spółce osobowej, nie jest też członkiem organu innej konkurencyjnej osoby prawnej i nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Życiorys zawodowy pana Pawła Piotrowskiego:

Menedżer z ponad 20 letnim doświadczeniem w zarządzaniu dużymi spółkami w branży transportu kolejowego, obronności i IT. Doświadczenie w pracy w środowisku międzynarodowym i korporacyjnym jak również w administracji publicznej.

Absolwent Politechniki Warszawskiej, wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych o specjalizacji Pojazdy Szynowe. Karierę zawodową rozpoczął na początku lat 90-tych, pracując kolejno w PKP – Lokomotywownia Warszawa Praga a następnie Dyrekcji Eksploatacji Cystern gdzie w 1998 roku został powołany na funkcję Członka Zarządu ds. Technicznych. Odpowiedzialny był za naprawy, utrzymanie i produkcję taboru kolejowego. Po prywatyzacji i sprzedaży DEC Sp. Z o.o. do amerykańskiego koncernu GATX, kontynuował pracę na tym samym stanowisku do 2004 roku. Od 2005 do 2006 był Wiceprezesem Urzędu Transportu Kolejowego odpowiedzialnym za sprawy techniczne i bezpieczeństwo w ruchu kolejowym. Uczestnik spotkań Europejskiej Agencji Kolejowej z ramienia UTK. W 2006 roku powołany na funkcję Prezesa Thales Rail Signalling Solutions Sp. Z o.o, spółki z grupy Thales. Od 2010 do 2021 Dyrektor Krajowy Thales w Polsce i jednocześnie Prezes spółki Thales Polska, Członek Zarządu Thales Alenia Space Polska oraz Thales DIS Polska. Odpowiedzialny za rozwój biznesu francuskiej grupy Thales w Polsce w sektorach kolejowym, obronnym, bezpieczeństwa, kosmicznym i cyberbezpieczeństwa. Aktywnie uczestniczył w projektach realizowanych dla PKP PLK przy modernizacji linii kolejowych w Polsce m.in. implementacja pierwszego systemu ETCS poziomu 1 na linii CMK, modernizacja linii magistralnych E65, E75, E20, E30 i wielu innych. Od sierpnia 2021 doradca Zarządu Spółki Pozbud.

Znajomość języków: angielski, rosyjski – biegle, niemiecki – komunikatywny.

Podstawa prawna: § 5 pkt 4) i 5) Rozporządzenia z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim