29/2020 Wybór biegłego rewidenta

17 lipca 2020

Raport bieżący nr 29/2020

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacja poufna

Zarząd spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie (Emitent, Spółka) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie uprawnienia wynikającego ze Statutu Spółki, uchwałą z dnia 15 lipca 2020 roku dokonała wyboru firmy UHY ECA Audyt Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul. Połczyńska 31A (KRS 0000418856), wpisanej do rejestru prowadzonego przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego (PANA) pod numerem 3115 jako podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki. Wybór audytora nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. Umowa z wybranym audytorem będzie zawarta na okres przeglądu i badania sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań Grupy Kapitałowej Emitenta za okres od I półrocza 2020 przez lata obrotowe 2021, 2022.
W przeszłości Spółka korzystała z usług w/w firmy w zakresie przeglądu i badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Emitenta za lata 2009-2017.

Podstawa prawna: § 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (MAR)