28/2022:  Informacja dotycząca realizacji kontraktu.

06 October 2022

Zarząd spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej „Spółka”, „COMPREMUM”), odpowiadając na zapotrzebowanie informacyjne zgłaszane przez akcjonariuszy i obligatariuszy związane ze złożeniem przez Herkules Infrastruktura sp. z o.o., tj. członka Konsorcjum realizującego dla PKP PLK S.A. kontrakt pn. „Budowa infrastruktury systemu ERTMS-GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS – część I (dalej „Kontrakt”)wniosku, o którym mowa w raporcie bieżącym nr 37/2022 opublikowanym przez Herkules S.A., informuje, że 5 października 2022 roku odbył się Komitet Sterujący z udziałem przedstawicieli wszystkich członków Konsorcjum. Zarząd Spółki informuje, że podczas Komitetu pozostali członkowie Konsorcjum, w tym COMPREMUM, potwierdzili niezmiennie gotowość i wolę kontynuowania realizacji Kontraktu.

Podstawa prawna: Art.17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.