28/2021 Zawarcie umów znaczących z PKP Intercity S.A.

10 września 2021

Zarząd spółki POZBUD S.A. z siedzibą w Poznaniu (Spółka) informuje, że w dniu 10 września 2021 roku, Konsorcjum z udziałem POZBUD S.A. (Partner) oraz Mag-Train Sp. z o.o. (Lider) zawarło z „PKP Intercity” S.A. (dalej „Zamawiający”) umowy znaczące związane z postępowaniem przetargowym na wykonanie naprawy okresowej na 5-tym poziomie utrzymania wraz modernizacją i przeglądem na 3-cim poziomie utrzymania 14 wagonów osobowych typu 111A Lux/112A LUX:

I. Umowę na wykonanie:

  1. naprawy okresowej na 5-tym poziomie utrzymania wraz z modernizacją 5 wagonów osobowych typu 111A LUX,

2. przeglądu na 3-cim poziomie utrzymania wagonów o których mowa w pkt 1)

dalej jako „Umowa 1”

Maksymalne wynagrodzenie przysługujące Konsorcjum za wykonanie przedmiotu Umowy wynosi brutto 24 716 850,00 zł (w tym podatek VAT w wysokości 4 621 850,00 zł).

Umowa zostanie zrealizowana przez Konsorcjum w ciągu 36 miesięcy od dnia zawarcia.

II. Umowę na wykonanie:

  1. naprawy okresowej na 5-tym poziomie utrzymania wraz z modernizacją 9 wagonów osobowych typu 112A LUX,

2. przeglądu na 3-cim poziomie utrzymania wagonów o których mowa w pkt 1).

dalej jako „Umowa 2”

Maksymalne wynagrodzenie przysługujące Konsorcjum za wykonanie przedmiotu Umowy wynosi brutto 45 846 405,00 zł (w tym podatek VAT w wysokości 8 572 905,00 zł).

Umowa zostanie zrealizowana przez Konsorcjum w ciągu 36 miesięcy od dnia zawarcia.

Zgodnie z postanowieniami Umów Konsorcjum może złożyć wniosek o przekazanie zaliczki na poczet wykonania przedmiotu Umowy 1 i Umowy 2 – w wysokości 10% wartości netto każdej z Umów.

Zarząd Spółki szacuje, że udział POZBUD w realizacji Umów przez Konsorcjum wyniesie około 60% wartości kontraktowej.

Dla naliczenia ewentualnych kar umownych wskazanych w Umowach przez Zamawiającego, w przypadku opóźnień w realizacji lub odstąpienia od Umów przez Konsorcjum nie wskazano łącznego limitu procentowego w odniesieniu do wartości Umów oraz zastrzeżono, że w przypadku gdy wysokość kar umownych nie pokryje poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

Konsorcjum przed zawarciem Umów wniósł zabezpieczenia należytego wykonania dla każdej z Umów– w wysokości równej 3% wartości brutto odpowiednio.

O wyborze przez Zamawiającego oferty Konsorcjum jako najkorzystniejszej, Spółka informowała raportem bieżącym 11/2021 w dniu 14 maja 2021 roku.

Podstawa prawna: Art.17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.