28/2017 Informacja o wybraniu oferty spółki zależnej jako najkorzystniejszej w przetargu

26 października 2017

Raport bieżący nr 28/2017

Podstawa Prawna: 
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 26 października 2017 r. otrzymał informację od spółki zależnej „SPC-2” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: SPC-2) o wyborze oferty konsorcjum, w skład którego wchodzi ww. spółka zależna, w przetargu ogłoszonym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie (Zamawiający) pod nazwą „Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS” (Zamówienie).  

Oferta została złożona przez konsorcjum firm: Nokia Solutions and Networks sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Nokia), „SPC-1”, „SPC-2” oraz „SPC-3” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Konsorcjum). Przedmiotem oferty jest zaprojektowanie, dostawa i wykonanie wszystkich niezbędnych prac oraz robót budowlanych w celu wdrożenia na liniach kolejowych w Polsce sieci GSM-R jako dedykowanego dla kolei systemu bezprzewodowej łączności cyfrowej. Cena oferty złożonej przez Konsorcjum, w skład którego wchodzi SPC-2, wynosi 2 268 mln zł netto tj. 2 789 mln zł brutto, z czego na spółkę zależną Emitenta SPC-2 przypada około 31,77 % kwoty netto. Termin realizacji prac wynosi 62 miesiące, natomiast okres rozszerzonej gwarancji został określony na 60 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. 

O złożeniu przez Konsorcjum oferty jako najkorzystniejszej Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 26 z dnia 22 września 2017 roku. 

W przypadku braku odwołania co do wyboru oferty Konsorcjum, w terminie przewidzianym przepisami prawa, zostanie podpisana umowa przez Konsorcjum z Zamawiającym na wykonanie przedmiotu zadania określonego w ofercie. O fakcie podpisania umowy Emitent poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym. 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie MAR) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.