28/2015 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki POZBUD T&R S.A.

22 July 2015

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Zarząd spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie (“Emitent?, “Spółka?) podaje do wiadomości treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki POZBUD T&R S.A. na dzień 21 sierpnia 2015 roku, na godz. 11.00 w siedzibie Spółki w Wysogotowie, przy ul. Bukowskiej 10A (gmina Tarnowo Podgórne, powiat poznański).

Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, iż ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z formularzami pozwalającymi na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika (dla osób fizycznych i jednostek organizacyjnych) oraz projektami uchwał w dniu 22 lipca 2015 roku zostały zamieszczone na stronie internetowej Spółki www.pozbud.pl.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 133)