27/2023: Zawarcie aneksów do umów kredytowych z mBank S.A.

29 września 2023

W nawiązaniu do raportów bieżących 37/2021, 33/2022 oraz 23/2023 Zarząd spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej „Spółka”), informuje, że w dniu 29 września br. zawarł z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie: 1) aneks do Umowy o kredyt obrotowy nr 40/177/22/Z/OB z dnia 30 grudnia 2022r. oraz 2) aneks do Umowy o elastyczny kredyt odnawialny nr 40/120/21/Z/LE z 18 listopada 2021r. Na mocy postanowień aneksów przedłużony został okres spłaty kredytów kredyt odnawialny do dnia 29 marca 2024r. oraz kredyt obrotowy do dnia 31 grudnia 2024r.

Zgodnie z treścią podpisanych aneksów ustanowiono następujące zabezpieczenia Banku: zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy ruchomych (zapasy); cesję z przyszłych należności ze sprzedaży zapasów; zastaw finansowy na prawach do środków pieniężnych z rachunku bankowego w mBank S.A.; przystąpienie do długu przez spółkę zależną SPC-2 Sp. z o.o.; cesję wierzytelności z kontraktu GSMR; oświadczenie o poddaniu się egzekucji Emitenta w trybie art. 777; oświadczenie o poddaniu się egzekucji spółki zależnej SPC-2 Sp. z o.o. w trybie art. 777 oraz cesję z polisy ubezpieczeniowej. Dodatkowo Umowę o elastyczny kredyt odnawialny zabezpiecza gwarancja de minimis udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz przystąpienie do długu przez Transtrain Sp. z o.o. Umowę o kredyt obrotowy natomiast dodatkowo zabezpiecza gwarancja PLG FGK udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne