27/2022:  Informacja o zawarciu umowy o współpracy z Sunamp.

28 września 2022

Zarząd spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej „Spółka”, „COMPREMUM”) informuje, że 28 września 2022 roku spółka zależna POZBUD Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (w trakcie rejestracji zmiany nazwy na FARADISE Energy Sp. z o.o.) zawarła ze spółką Sunamp Ltd z siedzibą w Edynburgu (UK) umowę o współpracy na rynku polskim w zakresie dystrybucji urządzeń do efektywnego zarządzania energią cieplną.

W ramach współpracy spółka POZBUD Inwestycje będzie przynajmniej przez 36 miesięcy, na preferencyjnych warunkach handlowych, dystrybutorem na rynek polski magazynów energii, których producentem jest Sunamp Ltd, współpracujących m.in. z pompami ciepła i instalacjami fotowoltaicznymi.

Umowa uwzględnia możliwość zmiany formuły współpracy pomiędzy stronami, zarówno w każdym momencie trwania umowy jak i w przyszłości w ramach jej kontynuacji, na wspólne przedsięwzięcie produkcyjne, realizowane w oparciu o technologię i licencję marki Sunamp.  

Zarząd podkreśla, że zawarcie umowy wpisuje się w realizację strategii Spółki w zakresie obejmującym aktywność na rynku odnawialnych źródeł energii oraz spodziewa się, że pierwsze przychody z jej realizacji ujawnione zostaną już w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2022 rok. Szacuje się, że w trakcie trwania umowy spółka zależna osiągnie przychody na poziomie około 50 mln zł netto.

Podstawa prawna: Art.17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.