27/2018 Powołanie (dokooptowanie) członka Rady Nadzorczej.

20 grudnia 2018

Raport bieżący z plikiem 27/2018

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki pod firmą Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie (Emitent, Spółka) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2018 roku z dnia 20 grudnia 2018 roku informuje, iż w związku ze złożoną przez Pana Wojciecha Szymona Kowalskiego rezygnacją z członkostwa w Radzie Nadzorczej spółki pod firmą Pozbud T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie („Spółka”) ze skutkiem na dzień 31 grudnia 2018 roku, Rada Nadzorcza, działając na podstawie § 9a ust. 1 Statutu Spółki, na posiedzeniu w dniu 20 grudnia 2018 roku powołała (dokooptowała) na jego miejsce do Rady Nadzorczej nowego niezależnego członka w osobie Pana Jacka Tucharza z dniem 02 stycznia 2019 roku. Powołanie (dokooptowanie) członka Rady Nadzorczej w czasie trwania wspólnej kadencji, zgodnie z § 9a ust. 2 Statutu Spółki, wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie.

W załączeniu Emitent przekazuje życiorys Pana Jacka Tucharza wraz ze złożonym przez niego oświadczeniem.

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 w zw. z § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).

Oswiadczenie
(pdf, 364.22 Kb)
Zyciorys
(pdf, 444.39 Kb)