27/2017 Informacja o podpisaniu aneksów do umów kredytowych zawartych z PKO Bank Polski S.A.

16 października 2017

 Raport bieżący nr 27/2017


Podstawa Prawna: 
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.


Zarząd spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie (Emitent, Spółka) informuje, iż z uwagi na udzielenie Spółce finansowania przez SGB-Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu na sfinansowanie przedterminowego wykupu obligacji serii A na żądanie Emitenta, o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 14/2017 z dnia 01.08.2017 r. oraz koniecznością dokonania w związku z tym zmiany kwoty limitu oraz zabezpieczeń spłaty kredytów udzielonych Spółce przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „PKO BP S.A”), podpisał w dniu 16 października 2017 roku aneksy do umów kredytowych zawartych z PKO BP S.A.  

Na podstawie aneksów nastąpiła: 

a)zmiana limitu kredytu wielocelowego Nr 28 1020 4027 0000 1802 0893 8666 z dnia 22 kwietnia 2011 roku (raport bieżący nr 35/2015 z dnia 01.09.2015 r.) z kwoty 120.000.000,00 zł do kwoty 70.000.000,00 zł w formie kredytu w rachunku bieżącym i w formie kredytu odnawialnego i nieodnawialnego oraz w związku z tym zmiana zabezpieczeń spłaty tego kredytu, w tym przede wszystkim obniżenie hipoteki umownej łącznej na nieruchomościach Spółki położonych w Słonawach, Mrowinie i Grzywnie z kwoty 180.000.000,00 zł do kwoty 105.000.000,00 zł oraz zmiana okresu kredytowania – wydłużenie terminu spłaty kredytu do dnia 16 października 2020 roku (poprzedni termin spłaty 31 sierpnia 2018 roku), 

b)zmiana zabezpieczeń spłaty kredytu inwestycyjnego Nr 46 1020 4027 00001296 0224 3939 z dnia 04 marca 2014 roku (raport bieżący nr 36/2015 z dnia 01.09.2015 r.) poprzez obniżenie hipoteki na nieruchomościach położonych w Słonawach, z kwoty 38.743.440,00 zł do kwoty 16.651.544,79 zł. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie MAR) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.