27/2015 Rezygnacja z członkostwa w Radzie Nadzorczej Pozbud T&R S.A.

20 lipca 2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe


Zarząd Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie („Spółka?, „Emitent?), informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 20 lipca 2015 roku Pan Jacek Koczwara złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej Emitenta, ze skutkiem na dzień 01 sierpnia 2015 roku.

Zarząd Spółki wyraża podziękowanie Panu Jackowi Koczwara za jego udział i zaangażowanie w prace Rady Nadzorczej, w okresie sprawowania funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz.133).