26/2023: Terminy publikacji raportów finansowych w 2023 roku – aktualizacja.

22 września 2023

Zarząd spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego 3/2023 z dnia 26 stycznia 2023 roku, informuje, że  skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej COMPREMUM za I półrocze 2023 roku opublikowany zostanie w dniu 29 września 2023 roku Wcześniej  Spółka informowała o publikacji raportu za ww. okres bilansowy w dniu 25 września 2023 roku.

Podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).