26/2022: Informacja o nieprzyjęciu oferty nabycia udziałów w spółce Herkules Infrastruktura sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

03 sierpnia 2022

Zarząd spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej „Spółka”, „COMPREMUM”) informuje, że w dniu 3 sierpnia 2022 roku, po przeanalizowaniu oferty nabycia udziałów w spółce Herkules Infrastruktura Sp. z o.o. (dalej „Oferta”) podjął decyzję o nieprzyjęciu Oferty.

Otrzymana  w dniu 27 lipca 2022 roku  od spółki Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie oferta nabycia udziałów w spółce Herkules Infrastruktura sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie  (wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 572360) (dalej „HRI”), dotyczyła nabycia całości udziałów w HRI należących do Herkules S.A., tj. 100 udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł za jeden udział, co stanowi 100% kapitału zakładowego HRI wraz z przejęciem zobowiązań zaciągniętych przez Herkules S.A. w związku z realizacją kontraktu pn. „Budowa infrastruktury systemu ERTMS-GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS – część I („Kontrakt”).

Analiza poprzedzająca decyzję o nieprzyjęciu Oferty przez COMPREMUM uwzględniała zarówno interes Spółki i jej akcjonariuszy, a także wpływ zbycia udziałów w HRI na realizację Kontraktu. W ocenie Zarządu, nieprzyjęcie Oferty nie wpłynie na realizację Kontraktu.  

Podstawa prawna: Art.17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.