26/2020 Zmiany dotyczące znacznych pakietów akcji Emitenta

09 czerwca 2020

 Raport bieżący z plikiem 26/2020
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zarząd spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie (Emitent, Spółka) informuje, że w związku z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 22/2020 z dn. 2.06.2020 roku, w dniu 9 czerwca 2020 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki przez fundusze zarządzane przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., tj. w zakresie zmniejszenia stanu posiadanych głosów na walnym zgromadzeniu Spółki poniżej 10% przez Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny (dalej „Fundusz”) oraz poniżej 15% przez Fundusz oraz Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny, złożone odpowiednio w trybie art. 69 i art. 87 ust. 1 pkt. 2b ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Treść zawiadomienia, o którym mowa powyżej, Emitent przekazuje w załączeniu.
Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2019.623 t.j. z dnia 2019.04.02 z późn. zm.)