26/2019 Informacja Pozbud T&R S.A. dotycząca realizacji przez spółkę zależną „SPC-2” Sp. z o.o. kontraktu z PKP PLK S.A.

04 grudnia 2019

Raport bieżący 26/2019

Zarząd spółki pod firmą Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie (Emitent, Spółka), podaje do wiadomości, iż w związku z informacją publiczną przekazaną w formie raportu bieżącego nr 50/2019 w dniu 29 listopada 2019 roku przez spółkę Herkules SA, a dotyczącą realizacji kontraktu pod nazwą „Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe SA w ramach NPW ERTMS Część 1 – wdrożenie systemu GSM-R” (Kontrakt), zwrócił się do spółki zależnej „SPC-2” Sp. z o.o., która jest członkiem konsorcjum realizującego w/w kontrakt, z wnioskiem o zweryfikowanie prawidłowości wyceny Kontraktu.

Z informacji otrzymanej w dniu dzisiejszym, tj. 04 grudnia 2019 roku od spółki zależnej „SPC-2” Sp. z o.o. wynika, że realizacja kontraktu przebiega prawidłowo. Zdarzają się nieścisłości formalno – rozliczeniowe, ale są one niezwłocznie rozwiązywane z Zamawiającym i nie przekładają się istotnie na tempo procesu budowlanego. Spółka realizuje Kontrakt zgodnie Umową. Proces akwizycji podwykonawców został w znacznym stopniu zakończony. W związku z powyższym spółka zależna „SPC-2” Sp. z o.o. nie widzi, na chwilę obecną, istotnych zagrożeń, które mogłyby w sposób znaczący wpłynąć na planowaną do zrealizowania marżę na powyższym Kontrakcie.

Zarząd Emitenta podkreśla, że na etapie przygotowania oferty każdy z partnerów konsorcjum odpowiadał za prawidłową wycenę realizowanej przez siebie części zadania. Zakres realizowany przez spółkę zależną Emitenta nie jest tożsamy z zakresem realizowanym przez spółkę zależną Spółki Herkules SA.

Podstawa prawna: Art.17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.