26/2018 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

20 grudnia 2018

 Raport bieżący 26/2018

Zarząd spółki pod firma Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie (Emitent, Spółka) informuje, iż Pan Wojciech Szymon Kowalski złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki i jednocześnie z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz z funkcji Przewodniczącego Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki, ze skutkiem na dzień 31 grudnia 2018 roku. Pan Wojciech Szymon Kowalski jako przyczynę swojej decyzji podał powody natury zawodowej związane z przyjęciem dodatkowych obowiązków służbowych, co znacznie utrudniałoby mu aktywne angażowanie się w wykonywanie zadań związanych z pełnieniem funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki.

Podstawa prawna: § 5 pkt 4 w zw. z § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).