26/2017 Informacja o złożeniu przez spółkę zależną oferty z najkorzystniejszą ceną.

22 września 2017

Raport bieżący nr 26/2017

Podstawa Prawna: 
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.


Zarząd spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 22 września 2017 roku otrzymał informację od spółki zależnej „SPC-2” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: SPC-2) o złożeniu przez Konsorcjum, w skład którego wchodzi ww. spółka zależna, oferty o najniższej cenie w organizowanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (Zamawiający) postępowaniu przetargowym pod nazwą „Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS” (Zamówienie), ogłoszonego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie (Zamawiający). Przedmiotem jest zaprojektowanie, dostawa i wykonanie wszystkich niezbędnych prac oraz robót budowlanych w celu wdrożenia na liniach kolejowych w Polsce sieci GSM-R jako dedykowanego dla kolei systemu bezprzewodowej łączności cyfrowej. Oferta została złożona przez Konsorcjum firm: Nokia Solutions and Networks sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Nokia), „SPC-1” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, „SPC-2” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz „SPC-3” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.  Cena oferty złożonej przez Konsorcjum, w skład którego wchodzi SPC-2, wynosi 2 268 mln zł netto tj. 2 789 mln zł brutto. Termin realizacji prac wynosi 62 miesiące, natomiast okres rozszerzonej gwarancji został określony na 60 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. Kryterium wyboru oferty w przetargu stanowią: całkowita cena brutto (waga 90 %). Termin realizacji (waga 10%). Aktualnie SPC-2 oczekuje na czynność weryfikacji przez Zamawiającego ofert złożonych w postępowaniu, o czym Emitent poinformuje w trybie odrębnego raportu bieżącego po otrzymaniu informacji o wynikach wyboru przez Zamawiającego oferty najkorzystniejszej. 


Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.