26/2015 Zaopiniowanie przez Radę Nadzorczą strategii reorganizacji Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A.

17 lipca 2015

Raport bieżący nr 26/2015

Podstawa Prawna: 
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Zarząd spółki pod firmą Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2015 z dnia 16 lipca 2015 r. informuje, iż Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z opracowaną i przyjętą przez Zarząd strategią reorganizacji Grupy Kapitałowej Emitenta i kluczowymi jej założeniami, pozytywnie zaopiniowała tę strategię. Jednocześnie Rada Nadzorcza upoważniła i zobowiązała Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań i czynności faktycznych i prawnych koniecznych do konsekwentnego wdrażania przyjętej strategii reorganizacji Grupy Kapitałowej. Przedmiotowa uchwała Rady Nadzorczej podjęta została jednomyślnie w trybie pisemnym, zgodnie z § 12 ust. 6 Statutu Spółki.  

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1382).