25/2023: Wstępne wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej COMPREMUM za I półrocze 2023 roku.

22 września 2023

Zarząd spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu przekazuje do publicznej wiadomości wstępne wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej COMPREMUM za I półrocze 2023 roku oraz wartości porównawcze za I półrocze 2022 roku.

Wstępne jednostkowe wyniki finansowe COMPREMUM S.A. za I półrocze 2023 roku (w nawiasie przedstawiono dane za analogiczny okres roku poprzedniego):

– przychody ze sprzedaży: 51 448 tys. zł (14 646 tys. zł);

– zysk ze sprzedaży brutto:  4 704 tys. zł (1 711 tys. zł);

– wynik finansowy netto: -1 142 tys. zł (1 583 tys. zł).                   

Wstępne skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej COMPREMUM za I półrocze 2023 roku (w nawiasie przedstawiono dane za analogiczny okres roku poprzedniego):

– przychody ze sprzedaży: 147 251 tys. zł (106 919 tys. zł);

– zysk ze sprzedaży brutto: 35 575 tys. zł (29 493 tys. zł);

– zysk netto: 24 073 tys. zł (13 905 tys. zł);

Emitent zastrzega, że powyższe dane mają charakter wstępny a zatem wyniki opublikowane ostatecznie w raporcie śródrocznym, które będą znane po zakończeniu przeglądu przez niezależnego biegłego rewidenta mogą się różnić od przedstawionych powyżej.

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne