25/2020 Informacja o wstępnych wybranych wynikach finansowych w związku ze sporządzanymi jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za rok 2019 Pozbud T&R S.A. i Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A

09 czerwca 2020

 Raport bieżący 25/2020
Zarząd spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie (Emitent, Spółka), w związku z zakończeniem w dniu 9 czerwca 2020 roku agregacji jednostkowych i skonsolidowanych danych finansowych, realizowanej na potrzeby przygotowania raportu za rok 2019 przekazuje do publicznej wiadomości wybrane wstępne wyniki finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej Pozbud za rok 2019 roku.
Wstępne jednostkowe wyniki finansowe POZBUD T&R S.A. za rok 2019 (w nawiasie przedstawiono dane za analogiczny okres roku poprzedniego) :
– przychody ze sprzedaży 118.828,00 tys. zł (109.042,00 tys. zł),
– zysk netto 348,00 tys. zł (3.483,00 tys. zł).
Wstępne skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej POZBUD za rok 2019 (w nawiasie przedstawiono dane za analogiczny okres roku poprzedniego):
– przychody ze sprzedaży 196.392,00 tys. zł (130.458,00 tys. zł),
– zysk netto 12.183,00 tys. zł (6.717,00 tys. zł).
Zarząd Emitenta informuje, że tak istotny wzrost przychodów ze sprzedaży na poziomie skonsolidowanym, a tym samym wzrost skonsolidowanego zysku netto wynika w szczególności z coraz większego tempa realizacji inwestycji pn. „Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS”. Zdaniem Zarządu aktualne tempo prac budowlanych będzie dalej w sposób istotny wpływać na przychody grupy kapitałowej oraz jej wyniki.
Jednocześnie Zarząd Emitenta wskazuje, że na spadek jednostkowego zysku netto największy wpływ miały następujące zdarzenia:
1)konieczność dokonania odpisu z tytułu utraty wartości akcji posiadanych w spółce Ever Home S.A. – wartość odpisu 4.360,00 tys. zł, który to odpis obciążył koszty finansowe jednostki dominującej lecz nie miał charakteru pieniężnego,
2)aktualizacja wartości nieruchomości inwestycyjnych w związku ze spadkiem ich wartości godziwych – wartość odpisu 1.277,00 tys. zł; odpis obciążył pozostałe koszty operacyjne, natomiast nie miał wpływu na stan środków pieniężnych,
3)odpisy aktualizujące wartość należności, które w roku 2019 przekroczyły wartość 1.761,00 tys. zł (utworzone – rozwiązane) – dokonany odpis obciążył pozostałe koszty operacyjne i miał charakter niepieniężny.
Jednocześnie Zarząd Emitenta wskazuje, iż badanie jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2019 nie zostało jeszcze zakończone, a ostateczne wyniki finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2019 zostaną zawarte w jednostkowym oraz skonsolidowanym raporcie rocznym Spółki oraz Grupy Kapitałowej Pozbud, którego publikacja planowana jest na dzień 16 czerwca 2020 roku.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe