25/2019 Podpisanie aneksu do istotnej umowy zawartej przez spółkę zależną od POZBUD T&R S.A.

16 października 2019

Zarząd Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie (Spółka, Emitent), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2018 z dnia 29 marca 2018 roku, dotyczącego podpisania przez Konsorcjum umowy znaczącej z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., podaje do wiadomości, iż w dniu dzisiejszym, tj. 16 października 2019 roku otrzymał od spółki zależnej „SPC-2” Sp. z o.o. z siedzibą w Wysogotowie (SPC-2) informację o podpisaniu przez Konsorcjum firm w składzie: Nokia Solutions and Networks sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Nokia), Fonon, SPC-2 Sp. z o.o. z siedzibą w Wysogotowie oraz HERKULES INFRASTRUKTURA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Konsorcjum) aneksu nr 2 do Umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach Projektu „Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS Część 1 zamówienia” (Umowa) ze spółką PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie (Zamawiający).

Aneksem nr 2 wprowadzone zostały do w/w Umowy w szczególności następujące zmiany:

1)zmieniony został zakres realizacji poszczególnych Etapów Ilościowych, Etapów Szczegółowych oraz Kamieni Milowych, w tym wprowadzono podział Kamieni Milowych na Fazy realizacji,

2)zmieniona została treść Subklauzuli 4.1. Warunków Szczególnych Kontraktu w ten sposób, że Konsorcjum w odpowiednim czasie, przy czym nie później niż do 31.08.2022 r., powinien wnieść w formie pozwalającej uznać je za kompletne w rozumieniu Praw, wszystkie zgłoszenia, zawiadomienia, wnioski, jakie są wymagane przez Prawa, w odniesieniu do projektowania i wypełnić lub zgłosić inne żądania i poczynić uzgodnienia potrzebne do uzyskania decyzji pozwalających na rozpoczęcie realizacji Robót, co wymaga uwzględnienia czasu na uzyskanie zgód, gdy są wymagane, jak również czasu prowadzenia postępowań administracyjnych,

3)zmieniona została konstrukcja kary umownej z tytułu zwłoki w realizacji Kamieni Milowych w ten sposób, że:

a)przypadku, gdy Kamień Milowy nie jest podzielony na Fazy za niewykonanie w terminie Kamienia Milowego wysokość kary umownej wynosić będzie 0,05% wartości Robót objętych Kamieniem Milowym, za każdy dzień zwłoki,

b)w przypadku, gdy Kamień Milowy jest podzielony na Fazy:

•za niezrealizowanie Fazy I w terminie, wysokość kary umownej wynosić będzie 0,05% wartości Robót objętych tą Fazą I, za każdy dzień zwłoki aż do dnia upływu terminu na ukończenie Fazy II,

•za niezrealizowanie Fazy II w terminie, wysokość kary umownej wynosić będzie 0,05% wartości Robót objętych Kamieniem Milowym, za każdy dzień zwłoki, liczony od terminu na ukończenie Fazy II, z zastrzeżeniem, że łączna wysokość kary umownej dla Fazy I i Fazy II Kamienia Milowego, którego dotyczy zwłoka nie przekroczy wartości 0,05% wartości Robót objętych Kamieniem Milowym, za każdy dzień zwłoki liczony od wymaganego terminu na ukończenie Fazy II do czasu ukończenia Robót w ramach w/w Kamienia Milowego,

4)została poprawiona oczywista omyłka pisarska w kwocie podatku w zryczałtowanym wynagrodzeniu Konsorcjum, tj. z błędnej kwoty 521.625.880,00 zł na prawidłową kwotę 521.652.880,00 zł.

Jednocześnie, w związku dokonaniem modyfikacji zakresów Kamieni Milowych oraz Etapów, przyjęty został nowy, zaktualizowany Harmonogram Rzeczowo-Finansowy.

W pozostałym zakresie terminy realizacji Umowy, w tym końcowy termin realizacji prac, zasady odpowiedzialności Konsorcjum z tytułu realizacji prac oraz wysokość wynagrodzenia należnego Konsorcjum nie uległy zmianie.

Podstawa prawna: Art.17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.