25/2018 Złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji przez spółkę zależną

03 grudnia 2018

Podstawa prawna                                                                                                                        

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2018 z dnia 26 listopada 2018 roku informuje, iż w związku z zawartą przez spółkę zależną „SPC-2” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wysogotowie „Spółka Zależna” z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie Umową kredytu obrotowego w odnawialnej linii kredytowej Nr 18/5015, Spółka Zależna, w dniu 03 grudnia 2018 roku, złożyła oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 37.500.000,00 zł „Oświadczenie” na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego „Bank” w zakresie roszczeń Banku wynikających z w/w Umowy, tj. spłaty kredytu wraz z odsetkami, odsetkami od należności przeterminowanych, prowizji, opłat oraz wszelkich innych kosztów obsługi kredytu.

Bank może wystąpić wielokrotnie o nadanie Oświadczeniu klauzuli wykonalności, co do całości lub części roszczeń, w terminie najpóźniej do dnia 31 grudnia 2024 roku.

Podstawa prawna: Art.17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.