25/2017 Informacja o nabyciu udziałów

22 września 2017

Raport bieżący nr 25/2017
Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.


Zarząd spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie (Spółka, Emitent) podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 21 września 2017 roku Spółka nabyła od Nokia Solutions and Networks sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Nokia) oraz od Nokia Solutions and Networks B.V. z siedzibą w Hadze łącznie 100% udziałów pod firmą „SPC-2” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: SPC-2).  

Wartość transakcji nabycia udziałów wyniosła 5 tys. zł i była równa wartości nominalnej udziałów. Kapitał zakładowy SPC-2 wynosi 5 tys. zł. 

Celem nabycia udziałów SPC-2 jest przystąpienie Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A. do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego projektu pod nazwą „Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS” (Zamówienie) ogłoszonego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie (Zamawiający), którego przedmiotem jest zaprojektowanie, dostawa i wykonanie wszystkich niezbędnych prac oraz robót budowlanych w celu wdrożenia na liniach kolejowych w Polsce sieci GSM-R jako dedykowanego dla kolei systemu bezprzewodowej łączności cyfrowej. 

SPC-2 jest podmiotem, który został zakwalifikowany przez Zamawiającego w ramach konsorcjum zawiązanego przez Nokia do dalszego etapu postępowania. 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.