25/2015 Przyjęcie przez Zarząd strategii reorganizacji Grupy Kapitałowej Emitenta

16 lipca 2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne


Zarząd spółki pod firmą Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż na posiedzeniu w dniu 15 lipca 2015 roku przyjął strategię reorganizacji Grupy Kapitałowej Emitenta, polegającą na uporządkowaniu alokacji linii biznesowych w ramach Grupy Kapitałowej. Przyjęta strategia oraz zakładane działania wykonawcze mają na celu uporządkowanie struktury biznesowej Grupy Kapitałowej Emitenta w celu zapewnienia spójnego podziału funkcji biznesowych, alokacji ryzyk z nimi związanych, jak również transparentności wyników finansowych realizowanych przez poszczególne segmenty działalności Emitenta.

Kluczowymi założeniami strategii są:

– w pierwszej kolejności – wydzielenie dywizji okienno – drzwiowej do spółki w 100% zależnej od Spółki. Proces zostanie przeprowadzony w drodze wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa („ZCP?), obejmującej działalność produkcyjną, skupioną wokół zakładu produkcyjnego w Słonawach do nowo zawiązanej celowej spółki kapitałowej -spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,

– w dalszej kolejności – specjalizacja spółek Grupy Kapitałowej oraz wniesienie dywizji budowlanej, w ramach analogicznego procesu do spółki w tym celu powołanej oraz,

– strukturyzacja dywizji budowlanej zakładająca poszukiwanie partnera w celu potencjalnego przejęcia, ukierunkowanego na trwałe i dynamiczne powiększenie potencjału wykonawczego w ramach działalności budowlanej.

Zarząd zakłada, iż strategia reorganizacji Spółki realizowana będzie w latach 2015 – 2017.

Zarząd niezwłocznie wystąpi do Rady Nadzorczej z wnioskiem o zaopiniowanie strategii reorganizacji Grupy Kapitałowej, a po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Nadzorczej w przedmiotowej sprawie, niezwłocznie podejmie czynności formalne dotyczące realizacji przyjętych założeń. O decyzji Rady Nadzorczej Zarząd Emitenta poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1382).