24/2022: Informacja o unieważnieniu postępowania – aktualizacja informacji.

22 lipca 2022

Zarząd spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej „Spółka”, „COMPREMUM”) informuje, że w dniu 22 lipca 2022 roku odbyła się rozprawa wyznaczona wskutek wspólnego zaskarżenia przez COMPREMUM S.A. i Transtrain Sp. z o.o. (wcześniej  Mag-Train Sp. z o.o.) (dalej „Transtrain”) w całości wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 29 marca 2022 roku. Wyrok ten dotyczył oddalenia odwołania  COMPREMUM i Transtrain wobec czynności PKP Intercity S.A. jako Zamawiającego, polegającej na unieważnieniu postępowania o udzielenie złożonego z 3 części zamówienia sektorowego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie naprawy okresowej P5 z zachowaniem zasadniczych parametrów eksploatacyjnych oraz przeglądu na 3-cim poziomie utrzymania 40 wagonów osobowych typu Z1A/Z1B/Z1BPRM (dalej „Postępowanie”).

Sąd Okręgowy oddalił w całości skargę, o której mowa powyżej. Podając powody takiego rozstrzygnięcia sąd wskazał jedynie na brak konieczności zwiększenia przez zamawiającego budżetu przeznaczonego na realizację inwestycji do wysokości najkorzystniejszej oferty, bez odniesienia się do pozostałych argumentów podniesionych przez COMPREMUM  i Transtrain w treści skargi oraz pism w postępowaniu odwoławczym.

Spółka wystąpi o pisemne uzasadnienie a w przypadku podjęcia decyzji  o wniesieniu skargi kasacyjnej od wyroku, będzie informować w odrębnych raportach bieżących.

Informacje na temat wcześniejszych etapów postępowania Spółka publikowała kolejno w raportach bieżących  8/2022 z dnia 4 marca 2022 roku, 12/2022 z dnia 15 marca 2022 roku, 13/2022 z dnia 30 marca 2022 roku oraz 15/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 roku.

Podstawa prawna: Art.17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.