24/2021 Otrzymanie zawiadomień dotyczących znacznych pakietów akcji Spółki.

30 lipca 2021

Zarząd spółki POZBUD S.A. z siedzibą w Poznaniu (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 29 lipca 2021 roku wpłynęły do Spółki:

  1. zawiadomienie od Pana Wojciecha Wiki – Czarnowskiego złożone w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o zmianie stanu posiadania akcji Spółki i zejściu poniżej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (Pan Wojciech Wika – Czarnowski nie posiada aktualnie akcji Spółki); oraz
  2. zawiadomienie od Pana Wojciecha Ziółkowskiego złożone w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o zmianie stanu posiadania akcji Spółki i zejściu poniżej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (posiada obecnie 1,84% głosów na Walnym Zgromadzeniu); oraz
  3. zawiadomienie od Pana Andrzeja Raubo w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o nabyciu znacznego pakietu akcji Spółki i w konsekwencji przekroczeniu progu 25% ogólnej liczby głosów w Spółce (posiada obecnie 31,23% głosów na Walnym Zgromadzeniu).

Treść zawiadomień, o których mowa powyżej,  Emitent przekazuje w załączeniu.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2019.623 t.j. z dnia 2019.04.02 z późn. zm.).