24/2020 Uzupełnienie składu zarządu spółki Pozbud T&R S.A.

03 czerwca 2020

 Raport bieżący z plikiem 24/2020
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Zarząd spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie (Emitent, Spółka) informuje, iż Rada Nadzorcza w dniu 3 czerwca 2020 roku powołała z tym dniem w skład Zarządu Emitenta obecnej wspólnej kadencji Panią Agnieszkę Grzmil, powierzając jej funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki.
Według złożonego oświadczenia, Pani Agnieszka Grzmil nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta jak i nie uczestniczy w Spółce konkurencyjnej jako wspólnik cywilnej spółki osobowej ani też jako członek organu spółki kapitałowej lub innej konkurencyjnej wobec Emitenta osoby prawnej. Nie figuruje również w rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
W załączeniu Emitent przekazuje życiorys Pani Agnieszki Grzmil.
Podstawa prawna: § 5 pkt 5) w związku z § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018r., poz. 757)

CV_-_p._Agnieszka_Grzmil
(pdf, 547.95 Kb)