24/2019 Zmiany w składzie Zarządu Pozbud T&R S.A.

23 września 2019

Podstawa prawna: Zarząd spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie (Emitent, Spółka) informuje, iż w związku z rezygnacją Pana Tadeusza Andrzejaka z członkostwa w Zarządzie Emitenta i z funkcji Prezesa Zarządu, o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 21/2019 z dnia 17 września 2019 roku, Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 23 września 2019 roku powierzyła funkcję Prezesa Zarządu Spółki Panu Romanowi Andrzejakowi, dotychczasowemu Wiceprezesowi Zarządu.

Jednocześnie Rada Nadzorcza, uzupełniła skład zarządu, powołując z dniem 23 września 2019 roku w skład Zarządu Emitenta obecnej wspólnej trzyletniej piątej kadencji Pana Pawła Pyzik, powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu.

Według złożonego oświadczenia, Pan Paweł Pyzik nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta jak i nie uczestniczy w Spółce konkurencyjnej jako wspólnik cywilnej, spółki osobowej ani też jako członek organu spółki kapitałowej lub innej konkurencyjnej wobec Emitenta osoby prawnej. Nie figuruje również w rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

W załączeniu Emitent przekazuje życiorys Pana Pawła Pyzik.

Życiorys Pana Romana Andrzejaka znajduje się na stronie internetowej Spółki pod adresem www.pozbud.pl w zakładce strefa inwestora.

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 w związku z § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757)

CV_Pawel_Pyzik
(pdf, 68.76 Kb)