24/2018 Podpisanie przez spółkę zależną umowy kredytu obrotowego

16 listopada 2018

Raport bieżący nr 24/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.


Zarząd spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie („Emitent”, „Spółka”), podaje do wiadomości, iż w dniu 26 listopada 2018 roku spółka zależna „SPC-2” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wysogotowie („Kredytobiorca”) podpisała z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie Umowę kredytu obrotowego w odnawialnej linii kredytowej Nr 18/5015 („Umowa kredytu”).

Warunki Umowy kredytu obrotowego w odnawialnej linii kredytowej Nr 18/5015 z dnia 26 listopada 2018 roku:

a) kredyt w kwocie 25.000.000,00 zł, w walucie polskiej, przy czym limit do kwoty:

– 5.000.000,00 zł obowiązywać będzie od dnia zawarcia Umowy kredytu,

– 25.000.000,00 zł obowiązywać będzie od następnego dnia, w którym wygaśnie Gwarancja należytego wykonania umowy i właściwego usunięcia wad i usterek Nr BGK/180037/GLG, z zastrzeżeniem warunków określonych w niniejszej Umowie kredytu,

b) rodzaj kredytu – kredyt odnawialny – każda spłata całości lub części wykorzystanego kredytu powoduje jego odnowienie o kwotę spłaty i możliwość wielokrotnego wykorzystania w okresie kredytowania do kwoty limitu kredytowego,

c) kredyt udzielony jest na okres od dnia 26 listopada 2018 roku do 31 grudnia 2021 roku.

d) kredyt przeznaczony zostanie na finansowanie kosztów dotyczących realizowanego kontraktu, zawartego pomiędzy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i Konsorcjum Wykonawców w składzie: Fonon Sp. z o.o., „SPC-2” Sp. z o.o., Herkules Infrastruktura Sp. z o.o. i Nokia Solutions and Networks Sp. z o.o. „Na zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS” (Kontrakt?),

e) prawne zabezpieczenie spłaty kredytu stanowią głównie:

1.przelew wierzytelności z Kontraktu do wysokości wynagrodzenia z tytułu realizacji Kontraktu w zakresie przysługującym Kredytobiorcy, bądź wysokości, na którą wyrazi zgodę PKP PLK S.A. nie niższej niż kwota kredytu,

2.poręczenie w całym okresie ważności kredytu oraz na okres dodatkowych 6 miesięcy, udzielone przez POZBUD T&R S.A.,

3.zastaw rejestrowy na rachunku Kontraktu prowadzonym w BGK,

4.hipoteka umowna do kwoty 12.400.000,00 zł na pierwszym miejscu na nieruchomości położonej w Rogoźnie, stanowiącej własność POZBUD T&R S.A.,

5.oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kpc na kwotę 150 % kwoty kredytu, tj. 37.500.000,00 PLN, z terminem nadania aktowi klauzuli wykonalności 3 lat od ostatecznej daty spłaty kredytu,

6.upoważnienie do dysponowania środkami na rachunku Kontraktu i na pozostałych rachunkach Klienta, prowadzonym w BGK,

f) kredyt uruchamiany będzie w dowolnych transzach do kwoty limitu kredytowego, na podstawie zestawienia faktur lub innych dokumentów zaakceptowanych przez Bank, na rachunek bieżący Kredytobiorcy w kwotach brutto,

g) warunkiem postawienia kredytu do dyspozycji Kredytobiorcy jest m. in. skuteczne ustanowienie, wskazanego w Umowie kredytu, prawnego zabezpieczenia kredytu,

h) oprocentowanie kredytu jest zmienne, ustalone na bazie stawki WIBOR 1M, powiększonej o stałą marżę BGK,

i) za czynności związane z przygotowaniem i obsługą kredytu Kredytobiorca zobowiązany jest zapłaty prowizji z tytułu udzielenia kredytu i prowizji z tytułu obsługi linii kredytowej.

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków przyjętych dla tego rodzaju umów.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji wyżej wymienionych informacji z uwagi na istotną dla Emitenta wartość umowy, która przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna: Art.17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE