24/2017 Zakończenie procesu weryfikacji wniosku o dofinansowania projektu spółki zależnej Emitenta

11 września 2017

Raport bieżący nr 24/2017
Podstawa Prawna: 
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.


Zarząd Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację od spółki zależnej Ever Home S.A. iż realizacja przez nią projektu inwestycyjnego otrzymała pozytywną weryfikację PARP w konkursie 3.2.1. Badania na rynek Program operacyjny Inteligentny Rozwój.  

Produkt stanowiący przedmiot wdrożenia, tj. znacząco ulepszony wyrób w postaci deski podłogowej HRW (HIGH RESISTANT WOOD), będzie wytwarzany w oparciu o założenia autorskiej, innowacyjnej, w skali międzynarodowej, technologii przetwarzania surowca drzewnego, stanowiącej wynik prac badawczo-rozwojowych realizowanych przez spółkę Ever Home S.A. i na jej zlecenie. Uzyskane wyniki prac zostały zgłoszone do prawa ochronnego na wzór użytkowy pt. „Suszarnia komorowa do drewna?. Projekt realizowany będzie w zakładzie produkcyjnym w Grzywnie, w wojewódzkie kujawsko – pomorskim. Inwestycja obejmować będzie roboty budowlane, dotyczące rozbudowy części zakładu o powierzchnię, w której realizowana będzie produkcja innowacyjnych produktów i zakup niezbędnej infrastruktury produkcyjnej, obejmującej m.in. autorską linię do suszenia, zautomatyzowaną linię do rozkroju tarcicy oraz zautomatyzowaną linię obróbczą połogi. 


Inwestycja ta umożliwi zwiększenie wartości sprzedaży produktów, a także pozwoli na dywersyfikację produkcji poprzez wprowadzenie do oferty oprócz innowacyjnej deski podłogowej również tarcicy o podwyższonej jakości oraz lameli o przeznaczeniu podłogowym. 


Całkowita wartość inwestycji wynosi 57.174.605,50 zł, przy czym koszty kwalifikowane to kwota 42.546.700,00 zł, natomiast wartość przyznanego grantu to kwota 19.159.515,00 zł. 


W konsekwencji zakończenia realizacji Projektu i osiągnięcia przez niego pełnej mocy produkcyjnej spółka zależna zakłada zwiększenie przychodów ze sprzedaży w latach 2019-2026. 


Po otrzymaniu informacji o podpisaniu Umowy o dofinansowanie projektu, Emitent niezwłocznie poinformuje raportem bieżącym. 


Podstawa prawna: Art.17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.