24/2015 Powzięcie informacji o wyborze oferty Pozbud T&R S.A. na wykończeniowe roboty modernizacyjne na linii kolejowej E59.

30 czerwca 2015

Raport bieżący nr 24/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Zarząd spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie („Spółka?, „Emitent?) podaje do wiadomości, iż w dniu dzisiejszym, tj. 30 czerwca 2015 roku Pozbud T&R S.A. jako lider Konsorcjum (skład Konsorcjum: Emitent, Alusta S.A. z siedzibą w Poznaniu oraz Dekpol S.A. z siedzibą w Pinczynie) otrzymał zawiadomienie, że na Wykończeniowe roboty modernizacyjne na linii kolejowej E59 w ramach Projektu POIiŚ 7.1-5.1 „Modernizacja linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław – Poznań, etap III, odcinek Czempiń – Poznań? jako najkorzystniejsza, została wybrana oferta powyższego Konsorcjum. W związku z powyższym Konsorcjum zostanie Wykonawcą robót. Zgodnie z ofertą wynagrodzenie za realizację całego zadania wyniesie 68.829.996,47 zł brutto (tj. 55.959.346,72 zł netto). Termin realizacji określono na 126 dni, licząc od Dnia Rozpoczęcia. Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego nastąpi w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Szczegółowe informacje dotyczące warunków realizacji zadania Emitent przekaże raportem bieżącym, niezwłocznie po podpisaniu stosownej umowy z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie.
Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1382).