23/2022: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki COMPREMUM S.A., wykaz akcjonariuszy posiadających więcej niż 5% na Walnym Zgromadzeniu oraz powołanie Zarządu nowej kadencji.

01 lipca 2022

Zarząd spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej „Spółka”) przekazuje do publicznej informacji treść uchwał podjętych i oraz uchwał, od których rozpatrywania odstąpiło Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2022 roku – w załączniku do niniejszego raportu.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki COMPREMUM S.A., które odbyło się w dniu 30 czerwca 2022 roku stawili się akcjonariusze reprezentujący łącznie 31.366.614 akcji, stanowiących 69,96% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do oddania 35.260.614 głosów, stanowiących 72,36% ogólnej liczby głosów, w tym akcjonariuszami posiadającymi więcej niż 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu byli:

  1. Pan Łukasz Fojt, wykonujący na Walnym Zgromadzeniu 11.936.969 głosów, stanowiących 33,85% na Walnym Zgromadzeniu oraz 24,50% ogólnej liczby głosów w Spółce;
  2. Pan Andrzej Raubo, wykonujący na Walnym Zgromadzeniu 14.763.190 głosów, stanowiących 41,87% na Walnym Zgromadzeniu oraz 30,30% ogólnej liczby głosów w Spółce;
  3. Fundusze reprezentowane przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Nationale Nederlanden OFE wraz z Nationale Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny, NN Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2025, NN DFE NJ 2030, NN DFE NJ 2035, NN DFE NJ 2040, NN DFE NJ 2045, NN DFE NJ 2050, NN DFE NJ 2055, NN DFE NJ 2060, NN DFE NJ 2065), posiadające łącznie na Walnym Zgromadzeniu 8.064.800 głosów, stanowiących 22,87% na Walnym Zgromadzeniu oraz 16,55% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Ponadto Spółki informuje, że w dniu 30 czerwca 2022 roku, w związku z wygaśnięciem w dniu 30 czerwca 2022 roku mandatów członków Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza postanowiła w skład Zarządu szóstej kadencji powołać:

  1. Pana Pawła Piotrowskiego i powierzyć funkcję Prezesa Zarządu;
  2. Pana Łukasza Fojta i powierzyć funkcję Wiceprezesa Zarządu;
  3. Pana Radosława Załozińskiego i powierzyć funkcję Wiceprezesa Zarządu.

Zmiany w składzie Zarządu Spółki wynikają z zaangażowania dotychczasowych członków Zarządu w bezpośrednie, operacyjne zarządzanie spółkami zależnymi. Pana Łukasza Fojta powołano w skład Zarządu oraz powierzono funkcję Prezesa spółki zależnej FARADISE S.A., w której będzie odpowiadać za realizację strategii Grupy w zakresie budowy, w oparciu o zaawansowane technologie, silnej pozycji na rynku OZE. Pan Michał Ulatowski, z uwagi na wieloletnie doświadczenie i znajomość historycznie najstarszego segmentu działalności Spółki – stolarki otworowej, został powołany w skład Zarządu spółki zależnej Fabryka SLONAWY Sp. z o.o. na stanowisko Prezesa i odpowiadać będzie za kontynuację reorganizacji Fabryki.

Informacje dotyczące pana Łukasza Fojta i pana Pawła Piotrowskiego nie uległy zmianie i są zamieszczone na stronie internetowej Spółki.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, pan Radosław Załoziński nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta ani spółek z Grupy Kapitałowej COMPREMUM, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej ani w spółce osobowej, nie jest też członkiem organu innej konkurencyjnej osoby prawnej i nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Życiorys zawodowy pana Radosława Załozińskiego:

Jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie wydziału Ekonomii. Ukończył studia podyplomowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Handel Zagraniczny. Brał udział w programie Executive Academy we współpracy ze szwajcarską uczelnią IMD Business School w Lozannie oraz Colorado School of Mine w USA.

Menadżer z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu dużymi zespołami w obszarze finansów w największych polskich spółkach kapitałowych z kategorii blue chip, działających na rynkach międzynarodowych.

Swoją karierę zawodową rozpoczął w 1999 r. w KGHM Polska Miedź SA, gdzie do roku  2004 r. pracował w obszarze handlu zagranicznego i sprzedaży kluczowych produktów firmy na rynek krajowy. Od 2005 r. zarządzał zespołem odpowiedzialnym za analizę rynku walutowego i szeroko pojętych rynków finansowych. Nadzorował proces wdrożenia i  zarządzania ryzykiem kredytowym w KGHM Polska Miedź S.A.. Od 2010 do 2016 r. pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Zarządzania Ryzykiem Rynkowym i Kredytowym. Od połowy 2016 do 2018 r. jako Dyrektor Naczelny ds. Finansów odpowiadał m.in. za zabezpieczenie płynności finansowej oraz obszar ubezpieczeń Grupy Kapitałowej KGHM. Nadzorował liczne projekty związane z pozyskaniem i opiniowaniem umów finansowania w Grupie Kapitałowej KGHM. Odpowiadał za negocjacje w procesie restrukturyzacji project finance dla Joint Venture Sierra Gorda SCM z bankami japońskimi oraz partnerami wspólnego przedsięwzięcia (Grupa Sumitomo).

Od lutego 2019 r. do czerwca 2019 r. pełnił funkcję Pełnomocnika Zarządu ds. Ekonomicznych w Jastrzębskiej Spółce Węglowej (JSW) S.A., koordynując pracę całego Pionu Ekonomicznego. W tym czasie zajmował się m.in. negocjacjami umowy kredytu konsorcjalnego z bankami finansującymi GK JSW oraz umowy pożyczki z Europejskiego Banku Inwestycyjnego dla spółek JSW SA i JSW Koks.

Od lipca 2019 do marca 2021 pełnił funkcję Wiceprezesa ds. Ekonomicznych w JSW S.A., gdzie zarządzał procesami budżetowania, controllingu, płynności finansowej, w tym pozyskania i optymalizacji finansowania dłużnego. Odpowiadał również za procesy księgowe i raportowania okresowego, a także wdrożenie i stosowanie spójnej polityki rachunkowości.  Przewodził również relacjom inwestorskim oraz wspierał procesy handlowe i sprzedażowe. W roku 2020 nadzorował proces pozyskania i negocjacji największego w Polsce finansowania w ramach tarczy antycovidowej dla polskich przedsiębiorstw, udzielonego przez Polski Fundusz Rozwoju w kwocie 1.173 mld PLN.

Od września 2021 r. do maja 2022 r. pełnił funkcje doradcze w procesach due diligence przedsięwzięć biznesowych w Grupie Kapitałowej Compremum.

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 oraz § 19 ust. 1 pkt 6 i pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 757) oraz art. 70 pkt 3) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych