23/2021 Zmiana w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

24 lipca 2021

Zarząd spółki POZBUD S.A. z siedzibą w Poznaniu (Spółka, Emitent) informuje, że otrzymał datowaną na dzień 23 lipca 2021 roku rezygnację Członka Rady Nadzorczej – Pana Wojciecha Wika-Czarnowskiego
z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej i udziału w Radzie Nadzorczej spółki POZBUD S.A. z siedzibą w Poznaniu  – ze skutkiem na dzień 24 lipca 2021 roku.

W wyniku powyższego, w skład Rady Nadzorczej Emitenta z dniem 24 lipca 2021 roku wchodzą Pan Dominik Hunek jako Przewodniczący Rady Nadzorczej, Pan Marcin Raubo jako Wiceprzewodniczący, Pan Wojciech Prentki jako Sekretarz Rady Nadzorczej oraz Pan Jacek Tucharz jako Członek Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna: § 5 pkt 4 Rozporządzenia z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim